L DTM 63/63: Goldledertapete mit Vasenmotiv nach einem Entwurf von Marot (1700-1720)